Bear Creek to Brady Mountain Road - 100 Kilometer

15.5 miles to 23 miles