Spillway to Brady Mountain Road - 100 Mile

68 miles to 72 miles