Brady Mountain Road to Bear Creek - 100 Mile

72 miles to 80 miles